Lenker

Norges sopp- og nyttevekstforbund 
Norsk Soppforening og Nyttevekstforeningen ble 1.1.2005 slått sammen til Norges sopp- og nyttevekstforbund. Rundt 30 lokalforeninger fra hele landet er tilsluttet forbundet.

 

Soppherbariet på Tøyen 
Soppherbariet ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er hovedherbariet for dokumentasjon av soppforekomster i Norge. På disse sidene finner du bl.a. Norsk soppdatabase med over 200 000 funn av sopp i Norge, lister over norske og latinske soppnavn og mye annen sopprelatert informasjon.

 

Kartlegging av Storsopper i Norge 
Et landsdekkende prosjekt for å kartlegge utbredelsen til våre sopparter, som har pågått siden 1995. Hovedinnsatsen i kartleggingen blir gjort av frivillige medarbeidere i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det samles inn opplysninger om soppforekomster over hele landet, som kommer inn i Norsk soppdatabase. Prosjektet organiserer kurs og samlinger for medarbeiderne.

Hedvigs og Hermods soppakvareller
I denne nettutstillingen presenterer to av Norges mest kjente botaniske illustratører, Hedvig Wright Østern og Hermod Karlsen, et utvalg av sitt arbeid. Akvareller av en rekke sopparter vises her.

 

Artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Dens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper i Norge.

 

Norsk Rødliste 2010 
Norsk Rødliste 2010 er en oversikt over utdødde arter, truete arter og arter som i nær fremtid kan bli truet i Norge, på Svalbard og i norske havområder. Norsk Rødliste er utarbeidet av Artsdatabanken og inneholder totalt 4599 arter, hvorav 901 sopparter.

 

Artsobservasjoner 
Rapporteringssystemet for karplanter, moser, alger, sopp og lav: Rapportsystemet for vekster er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Botanisk Forening (NBF) og Norges Sopp og Nyttevekstforbund (NSNF).

 

Artskart 
Artsdatabanken og GBIF-Norge (Global Biodiversity Information Facility, lokalisert ved NHM) åpnet 21. november 2007 den nye internettbaserte karttjenesten Artskart, i samarbeid med 10 av de største eierne av artsdata i Norge. Tjenesten gir deg adgang til å se 10 millioner stedfestede data om over 19 245 arter på kart (pr. 19.11.2010).

 

Sopp og papir 
Trine Parmers hjemmeside om papir håndlaget av kjuker.