Lenker

Norges sopp- og nyttevekstforbund 
Norsk Soppforening og Nyttevekstforeningen ble 1.1.2005 slått sammen til Norges sopp- og nyttevekstforbund. Rundt 30 lokalforeninger fra hele landet er tilsluttet forbundet.

 

Soppherbariet på Tøyen 
Soppherbariet ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er hovedherbariet for dokumentasjon av soppforekomster i Norge. På disse sidene finner du bl.a. Norsk soppdatabase med over 200 000 funn av sopp i Norge, lister over norske og latinske soppnavn og mye annen sopprelatert informasjon.

 

Kartlegging av Storsopper i Norge 
Et landsdekkende prosjekt for å kartlegge utbredelsen til våre sopparter, som har pågått siden 1995. Hovedinnsatsen i kartleggingen blir gjort av frivillige medarbeidere i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det samles inn opplysninger om soppforekomster over hele landet, som kommer inn i Norsk soppdatabase. Prosjektet organiserer kurs og samlinger for medarbeiderne.

 

Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen
Østlandsavdelingen er en avdeling under Norsk botanisk forening. Avdeling har medlemmer fra Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo og har tilholdssted på Botanisk hage og museum på Tøyen. De arrangerer ekskursjoner i skog og mark der de ser på ville planter, naturvern, økologi, kulturhistorie og mye annet.



SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)
Paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabima jobber for å stanse tapet av naturmangfold, også kalt biologisk mangfold.


Mycoteam
Konsulenter i sopp- og insektsspørsmål

 

Artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Dens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper i Norge.

 

Norsk rødliste 2015
Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

 

Artsobservasjoner 
Rapporteringssystemet for karplanter, moser, alger, sopp og lav: Rapportsystemet for vekster er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Botanisk Forening (NBF) og Norges Sopp og Nyttevekstforbund (NSNF).

 

Artskart 
Artsdatabanken og GBIF-Norge har laget denne tjenesten for å formidle stedfestet artsinformasjon fra ulike dataeiere. Her kan du se hvor arter er funnet eller observert. Du kan se hvilke arter som er funnet innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune. 

 

Hedvigs og Hermods soppakvareller
I denne nettutstillingen presenterer to av Norges mest kjente botaniske illustratører, Hedvig Wright Østern og Hermod Karlsen, et utvalg av sitt arbeid. Akvareller av en rekke sopparter vises her.