Soppsesong 2019

Soppsesong 2019


Været i 2019 var ikke helt som vi synes det skal være.

Etter en kjølig mars måned, slo naturen om i slutten av mars og vi fikk kuldegrader vekslende med varme dager.

Videre i april hadde vi igjen nattefrost avløst av ekstremt varme dager i forhold til årstiden.

Soppen fikk et lite sjokk, og vi så blant annet steinsopp så tidlig som i mai.

 

Siden ble det mer vanlig vær med litt regn og litt sol. Heldigvis ingen sammenhengende tørke som i fjor.

Kantarellen likte været og folk trodde ikke sine egne øyne over de mengdene med «skogens gull» som var å finne.

 

Vi andre som også kunne tenke oss noen kremler og risker, gikk gjerne med mer uforrettet sak tidlig i sesongen.

Artsmangfoldet var egentlig lite i begynnelsen, men tidlig i sesongen var det mye fin rødnende fluesopp og grå fluesopp å finne.

Piggsoppen var i gang, men stankkremlene og svartriskene var over alt.

Granmatriskene kom etter hvert sammen med mandelriske og noen hulrisker hist og her.

Den giftige lakrisrisken stakk seg også fram med sin karakteristiske duft av karri.

Gallerørsopp og rødflekkslørsopp hadde en uvanlig god sesong.

Den uspiselige gallerørsoppen kom i mengder til soppkontrollene, til skuffelse for mange som trodde de hadde funnet steinsopp.

Svartringfluesopp, pluggsopper og honningsopp, som heller ikke er matsopper var det også mye av, mens skrubbene var litt mer tilbakeholdne.

Etter hvert viste seg å bli et kronår også for svart og gul trompetsopp.

 

Men det bekymringsfulle var at hvit fluesopp og spiss giftslørsopp også slo til gjennom i mesteparten av sesongen med større mengder enn i tidligere år.

Dette resulterte i uvanlig mange sykehusinnleggelser av innvandrere fra Asia, som nok hadde funnet en hvit fluesopp som de trodde var den samme som den fra hjemlandet, og som de kjente hjemmefra som spiselig og god, så de tok den ikke med til kontroll.

 

Våre soppkontroller ble veldig godt besøkt og vi fordelte oss på flere steder rundt i Follo og opprettet faste kontroller ved Bysetermosan samtidig med kontroller ved blant annet Breivoll, Vestråt, Siggerud, Svartskog, Nesodden og Bøndenes hus på Ski.

Bysetermosan ble en absolutt suksess med mange kurver til kontroll og stort besøk av voksne og barn.

 

I tillegg til soppkontroller og soppturer, har vi også en aktiv kartleggingsgruppe som har hatt 5 annonserte soppturer ved Indre Bunnefjord både i samarbeid med Sabima og med Kjukelaget i NSNF.

Dette området som er delt mellom Frogn og Ås kommune har både edelløvskog og andre interessante områder med sjeldne arter som ikke er å finne så mange andre steder i Norge.

 

Kartleggingsleder Bente Rian sørget for 224 registreringer i artsobservasjoner fordelt på arter av både fugler, sopp, karplanter og andre organismer.

13 av disse artene er rødlistet, 12 av sopp. Kastanjerørsopp, sjokoladekjuke og pinnsvinrøyksopp var blant disse.

Blant andre gjorde Kristian Seres en stor innsats og hadde flere turer og kontroller for linjeforeningene ved NMBU ved siden av mange timer på Digital soppkontroll.

Gunn Helen Vistad og Kristian improviserte og stilte opp på kort varsel på nye, viktige invitasjoner til markedsføring og reddet oss ut av situasjoner med sykdomsforfall og andre hull i timeplanen. De skal ha stor takk for det!

Kristian, Gunn Helen og Hedvig Bjørgum holdt grunnkursene på kort varsel på lokaler som ikke alle var helt egnet.

Det var flere andre som også gikk ut fra sin komfortsone og tok utfordringene på strak arm.

Grete Strømsøe øste av sin erfaring og holdt et ypperlig sertifiseringskurs.

Pål Gabrielsen hadde flere improviserte gjennomganger av pensumsopp for våre nye «wannabe´s» på mandagsmøtene, all ære for det!

Frosten lot vente på seg, så siste åpne kontroll ble ved Bysetermosan den 6. oktober. Fortsatt var det sopp i skogen utover i oktober og november.

Musserongene likte også været, og viste et bra artsmangfold med bjørkemusserong og silkemusserong tidlig, etterfulgt av riddermusserong, såpemuserong i mengder og etter hvert gulkantmusserong, broket musserong og de spiselige grå jordmusseronger og gråmusserong.

Helt fram til midten av oktober var det fortsatt funn av forskjellige kantarellsopper og rørsopper som skrubber og steinsopp, for ikke å forglemme blå ridderhatt.

Det dukket også opp noen mer sjeldne arter både av musseronger, kjuker og de «små brune», og annet smått og vakkert av hettesoppene og grynhattene, noe som gledet de mer «nerdete» blant oss.

Mikroskoperingen fikk fart på seg, siden flere nå har muligheten til å benytte denne måten til å artsbestemme vanskelige sopp.

Våre mandagsmøter var godt besøkt og vi gjennomgikk både pensumsopp, noe som våre mulige framtidige kandidater til prøven gledet seg over, og de mer avanserte artene som ofte var vanskelige å bestemme.

Men en ting som vi har bekymret oss over, spesielt i år, er utbredt hugst av skog i vårt område.

Dette har sammenheng med en intensiv boligbygging i våre kommuner. Hundremeterskogene, nærskogene, står lagelig til for hugg! I mitt område på Langhus forsvinner 3 av 4 nærskoger.

Langhus gårds jorder blir bebygd med blokker og rekkehus. Selv Dalslia som skulle fredes for noen år siden, er nå kraftig beskåret. Snart tar de vel resten.

Men for å komme tilbake til den positive delen!

Alt i alt var det et ganske bra soppår, med lang sesong og en del arter vi ikke ser så ofte.

Takk til alle våre gode hjelpere! Vi ser fram til neste, gode soppsesong!

Mikroskopikurs

Soppfangst 7. juli 2019

Foto Tove Bakar

Ola og Gunn Helen. Stallerudhytta 18. august

Kjersti Helgeland. Nesoddparken 24. august

Kartlegging Indre Bunnefjord

Kristian Seres og Gunn Helen stilte på lokalmatdag på Breivoll 21. september

Pål Gabrielsen på Bysetermosan