Soppsesong 2020

Soppsesongen 2020


Været i år ble heller ikke slik vi vil ha det for å få et bra artsmangfold.

 

Kantarellen og piggsoppen likte været godt, som i fjor, og ga mye tilbake til oss.

Med en kald, fuktig juli ble det dårlig med rørsopp og steinsoppen sviktet oss mye i år. Men så ble det tørt, og heller ikke særlig varmt, så vi ble bekymret etter hvert.

 

Gallerørsopp og falsk kantarell slapp vi stort sett unna i år. Pluggsopp og honningsopp, som det var så mye av i fjor, plaget oss heller ikke, så det ga mindre arbeid på soppkontrollene.

Men derimot ble det mye av stankkremler og svartringfluesopp, samt, heldigvis, noe mindre mengder av hvit fluesopp og spiss giftslørsopp

 

Tidlig i sesongen var det mye fin rødnende fluesopp og grå fluesopp å finne. Brun kamfluesopp var det også en del av.

 

Våre soppkontroller ble godt besøkt og vi fordelte oss på flere steder rundt i Follo og fortsatte med faste kontroller ved Bysetermosan samtidig med kontroller ved blant annet Granerud, Vestråt, Svartskog og Fagerstrand.

 

Bysetermosan ble igjen en absolutt suksess med mange kurver til kontroll og stort besøk av voksne og barn.

 

I tillegg til soppkontroller og soppturer, har vi også en aktiv kartleggingsgruppe som har greid å få til mange turer til tross for pandemien, to i samarbeid med Sabima.

Vi går i området ved Pollevann i Ås, der vi også har fått lov til å registrere i naturreservatet.  

 

Kartleggingsleder Bente Rian sørger for registrering i artsrapportering- databasen, der hun har lagt inn utrolig mange arter i år

 

Kristian Seres har også i år hatt flere turer og kontroller for linjeforeningene ved NMBU ved siden av mange timer på Digital soppkontroll.

 

Gunn Helen Vistad og Kristian avhold to grunnkurs og ett videregående kurs ved siden av soppkontrollene og kartleggingsturene De skal ha stor takk for det!

Det var flere andre som også gikk ut fra sin komfortsone og tok utfordringene på strak arm.

 

Studiekveldene fungerte veldig bra i år, og vi fikk to nye soppsakkyndige: Maria Nuñez og Gunn Helen Vistad. I tillegg har vi 3 veldig flinke deltakere der, som kan være kandidater til neste år.

 

Leif Sandholt på Nesodden har hatt et opplegg for ungdomsskoleelever med Natur og miljø som valgfag, til sammen rundt 70 elever. Det ble holdt både teoretisk gjennomgang inne og praktisk gjennomgang ute i forbindelse med turer. Elevene tok til seg mer viten om sopp enn de hadde fra før, og enkelte ble såpass interessert at de turte en smak på kanten av kremlene.

Lærerne ville bruke dette til repetisjon på skolene, og en av skolene ville bruke spiselig sopp på skolekjøkkenet.

Kanskje det ble sådd noen frø hos noen framtidige soppsankere blant elevene?

 

Musseronger ble det også en del av etter hvert, blant annet gråmusserong, grå jordmusserong, noen riddermusseronger og skjeggmusseronger, finskjellet musserong, irismusserong og kastanjemusserong, men såpemuserongen som kom i mengder i fjor kom heldigvis ikke i år.

Puddertraktsoppen, spiselig med forbehold, hadde et kronår sammen med flathattene som ikke er matsopp

 

Helt fram til midten av oktober var det fortsatt funn av forskjellige kantarellsopper og rørsopper som skrubber og steinsopp, for ikke å forglemme blå ridderhatt, gulbrun ridderhatt og puddertraktsopp.  Bittersopper, stubbeskjellsopp og skjermsopp så vi en del av utover i sesongen

Det dukket også opp noen mer sjeldne arter både av musseronger, kjuker og de «små brune», og annet smått og vakkert av hettesoppene og grynhattene, noe som gledet de mer «nerdete» blant oss.

Fortsatt var det sopp i skogen utover i oktober og november.

Frosten lot vente på seg, så siste åpne kontroll ble ved Bysetermosan den 11. oktober.

Til neste år kan det hende at siste kontroll blir enda senere siden sesongen ser ut til å ha flyttet seg i samband med drivhuseffekten.

 

Mikroskoperingen fikk fart på seg, siden flere nå har muligheten til å benytte denne måten til å artsbestemme vanskelige sopp.

Men en ting som vi har bekymret oss over, spesielt i år, er utbredt hugst av skog i med etterfølgende boligbygging i områder vi hittil har sett på som «våre»

Dette har sammenheng med en intensiv boligbygging i våre kommuner. Hundremeterskogene, nærskogene, står lagelig til for hugg! I mitt område på Langhus forsvinner 3 av 4 nærskoger.

 

Langhus gårds jorder blir nå bebygd med blokker og rekkehus. Selv Dalslia som skulle fredes for noen år siden, er nå kraftig beskåret. Snart tar de vel resten.

Heldigvis ser det ut til at Vevelstadområdet er satt på vent sammen med utbygging på Svartskog.

 

Men for å komme tilbake til den positive delen!

Alt i alt var det et brukbart soppår, allikevel, med en bra, sen høstsesong med ridderhatter, flathatter og annen snacks for de dediserte. med lang sesong og en del arter vi ikke ser så ofte.

 

Takk til alle våre gode hjelpere! Vi ser fram til neste, gode soppsesong!

Skogens gull var raus i år

Tre glade kontrollører på Bysetermosan

Svartringfluesopp var det mye av i år.

Sopputstilling på Bysetermosan med Trine og Ola

Mandelrisken likte seg også i år

Min forhenværende soppskog ved Langhus gård